Ako sme vznikli?

Na Slovensku

Cirkev bratská je súčasťou svetového a historického kresťanstva, všeobecnej Cirkvi, ktorej zakladateľom je Ježiš Kristus so svojimi apoštolmi. Avšak ako špecifická časť tejto Cirkvi je Cirkev bratská zásadne ovplyvnená svetovou a historicky najmä českou reformáciou, ktorá začala pôsobením Jána Husa (15.st.). Žije duchovným odkazom Jednoty bratskej, ktorej biskupom bol aj J. A. Komenský (16. st.). V 18.-19. storočí identitu Cirkvi bratskej formovali evanjelikálne prebudenecké hnutia, najmä vplyv škótskej presbyteriánskej cirkvi, Bostonskej misie kongregačných zborov, a práca sestier Kristíny a Márie Royových (Stará Turá, 19.-20.st.).

Na Slovensku vznikli prvé zbory Cirkvi bratskej v Prešove (r.1923) a Bratislave (r.1926), vtedy ešte pod menom Jednota českobratská. Počas Slovenského štátu bola činnosť týchto zborov zakázaná a ich bohoslužobné priestory zatvorené. Po páde fašizmu svoju činnosť obnovili. Cirkev bratská spoločne s ostatnými kresťanskými cirkvami prežívala neľahké 50-te roky, ktoré boli charakterizované prísnym štátnym dohľadom. K ďalšiemu rozvoju dochádza znovu po politických zmenách v r. 1989. Od roku 1993 pôsobí Cirkev bratská samostatne v Čechách aj na Slovensku. Obe časti však naďalej tvoria jednu cirkev, ktorá pozostáva z 79 miestnych cirkevných zborov. Na Slovensku je jej menšia časť, ktorú tvorí 17 cirkevných zborov a 22 zborových „staníc“ (počtom členov menších spoločenstiev spravovaných zbormi).

Cirkev bratská je štátom uznávaná a registrovaná kresťanská cirkev.

 

V Trnave

Cirkev bratská v Trnave je mladým spoločenstvom, ktoré oficiálne vzniklo r. 2002 vďaka prítomnosti a pôsobeniu niekoľkých prevažne amerických veriacich, ktorí sa prisťahovali do Trnavy koncom 90-tych rokov. Do roku 2009 sme pôsobili v priestoroch študentského centra Building na Rybníkovej ulici. Od septembra 2009 sme na päť rokov sídlili síce stále v prenajatých, ale predsa len viac „našich“, priestoroch na Spartakovskej ulici. Od júna 2014 sme sa stretávali na bohoslužby v priestoroch Kalokagatie – Centra voľného času, na Streleckej 1. 

V januári 2018 sa spoločenstvo stalo samostatným zborom Cirkvi bratskej. 

Od septembra 2020 sa stretávame v priestoroch ZŠ Narnia (Mozartova 10, Trnava), ktorú, v spolupráci so Združením škôl C.S. Lewisa, zriadil náš zbor.