V čo veríme?

Cirkev bratská je jednou z evanjelikálnych cirkví na Slovensku. Hlási sa k starokresťanským vyznaniam viery (Apoštolské, Nicejsko-Carihradské a Athanáziove) a k reformovaným vyznaniam viery (najmä Druhé Helvétske vyznanie, Heidelberský a Westminsterský katechismus, vyznanie Jednoty českých bratov podľa vydania J. A. Komenského z r. 1662). 

Spolu s ostatnými kresťanmi vyznávame, že:

Veríme v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Veríme v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, a v život večný.

Za jediné meradlo a autoritu svojej viery a spôsobu života považuje Cirkev bratská Božie slovo, to je Sväté Písmo. Duchovné dedičstvo evanjelikálnych cirkví, medzi ktoré Cirkev bratská patrí, je založené na presvedčení, že Boh zachraňuje veriaceho človeka z hriechu a obnovuje pre duchovný život s Bohom na základe svojej milosti skrze vieru. Človek má osobne veriť v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Skutočná viera sa prejavuje v správaní kresťana podľa vzoru Ježiša Krista.

Podrobnejšie vyznanie viery nájdete na stránkach Cirkvi bratskej v Slovenskej republike.